ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ, ãéá ôï ðñïóöõãéêü êáé ôá Üìåóá ìÝôñá áíôéìåôþðéóÞò ôïõ ðïõ Ýëáâå ç êõâÝñíçóç óôï ÊÝíôñï Ôýðïõ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÅíçìÝñùóçò êáé Åðéêïéíùíßáò ôçí ÐÝìðôç 3 Óåðôåìâñßïõ 2015. Óôç óõíÝíôåõîç óõììåôåß÷áí ïé Íéêüëáïò ×ñéóôïäïõëÜêçò, õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Õðïäïìþí, Íáõôéëßáò êáé Ôïõñéóìïý, Áíôþíçò ÌáêñõäçìÞôñçò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åóùôåñéêþí êáé ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò, ÉùÜííçò ÌïõæÜëáò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åóùôåñéêþí êáé ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò, ×ñÞóôïò Æþçò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Õðïäïìþí, Íáõôéëßáò êáé Ôïõñéóìïý. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

موزالاس: نحضر انفسنا لاعداد كبيرة من اللاجئين

لعشرات الآلاف من اللاجئين المحاصرين في اليونان، تحدث في كلمته أمام اللجنة المركزية للسيريزا، نائب وزير سياسة الهجرة، يانيس موزالاس

وأكد السيد  موزالاس أنه يجب ان نكون جاهزين  لأعداد كبيرة من اللاجئين وان الاعباء سيتم تقاسمها في كل مجالات المجتمع. أيضا، وقال انه كان هناك  جهدا كبيرا في الفترة السابقة، مما سمح بخروج 850،000 لاجئ. من اليونان

وقال نائب وزير لسياسة الهجرة أيضا أن اليونان  تحتاج الى مساعدات مالية، مشيرا إلى أن هذه القضية في أوروبا ستكون صفقة كبيرة جدا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*